Otvorené vyučovanie (pedagogika)

2. ledna 2009 v 12:33 |  Referaty
Jáj, pedagogika....ťažká to veda....OTVORENÉ VYUČOVANIE

Čo je otvorené vyučovanie?
Za vznik otvoreného vyučovania sú "zodpovedné" USA - hnutie učiteľov orientované k praxi (1960-1970), a Anglicko
Otvorené vyučovanie je pedagogická koncepcia, ktorá sa usiluje o celkovú zmenu charakteru vyučovania v zmysle "otvárania školy dieťaťu" podľa jeho záujmov a schopností, aj "otváranie školy navonok", t.j. prostredníctvom kontaktov k mimoškolskému prostrediu.
Ide hlavne o zmenu štýlu vyučovania oproti tradičnej škole. Zmena postoja k dieťaťu sa prejaví v celej koncepcii, metodike a organizácii vyučovania. Trieda sa nechápe len ako miesto, kde sa dieťa učí, ale ako miesto, kde deti žijú a získavajú skúsenosti.
V užšom zmysle slova je to organizačná forma vyučovania, pri ktorej žiak preberá v zvýšenej miere zodpovednosť za plánovanie vlastného učenia (voľná práca). To umožňuje prispôsobiť tempo práce individuálnym potrebám žiakov a napomáha vnútornej diferenciácií.
Otvorené vyučovanie sa realizuje na niektorých školách v Nemecku, Anglicku a inde.

Pedagogické východiská
Otvorené vyučovanie vychádza z osobnostnej a humanistickej orientácie pedagogiky. Osobnostné koncepcie vychádzajú predovšetkým z orientácie na rozvoj osobnosti dieťaťa ako ústredného princípu výstavby pedagogickej teórie a praxe. Osobnosť je jedinečná a výchova musí túto jedinečnosť rešpektovať a rozvíjať. Za skutočný rozvoj osobnosti považujú dosiahnutie sebarozvoja človeka. Dieťa má byť vychovávané tak, aby čoraz viac dokázalo riadiť vlastný život. Dieťa má stále dostávať správu, že je hodnotné a schopné, aby bolo motivované k sebarozvoju. Osobnostná orientácia zdôrazňuje vyváženosť rozvoja kognitívnej (rozumovej) a nonkognitívnej stránky osobnosti. Humanistická orientácia vychádzajúca z humanistickej psychológie A. H. Maslowa a C Rogersa, chce rozvíjať osobnosť prostredníctvom aktivizácie jej vnútorných síl. U detí treba zdôrazňovať afektívne aspekty, ktoré treba rozvíjať, pretože uľahčujú a podnecujú učenie.

- do centra je postavený žiak ako ústredný činiteľ vyučovania
- žiak je celistvou bytosťou, bytosťou ktorú je potrebné rozvíjať po kognitívnej aj nekognitívnej stránke
- žiak je bytosť jedinečná, autentická bytosť, ktorú má učiteľ poznať a rešpektovať
- žiak je bytosťou sebarozvíjajúcou sa
- za najdôležitejšie v hierarchií cieľov sa považuje výchova postojov a dosiahnutie schopností
- žiak je bytosť, ktorá sa má rozvíjať neautoritatívnou silou
- musí byť samostatným, a preto vo výchove potrebuje priestor pre slobodu, pre aktívnu účasť a pre zodpovednosť za ňu
- city a prežívanie sú v živote dôležitejšie ako čisté rozumové posudzovanie
- najma zdôrazňuje afektívne aspekty ktoré treba rozvíjať (citové, vôľové, vzťahové)
- podmienkou je vytvorenie takého vzťahu so žiakom, ktorý je úprimný, akceptuje dieťa také aké je, je empatický, necháva mu priestor na sebahodnotenie


Organizácia vyučovania
Organizácia otvoreného vyučovania vychádza z úsilia o individualizáciu vyučovacieho procesu. Znižuje podiel frontálneho vyučovania len na nutné minimum. Už od prvého ročníka sa postupne zavádza stále viac a viac takých foriem, kde je dieťa samo aktívne. Takto je organizovaná práca najmä v triede, často však na celej škole.

Formy vyučovania
Práca v Kruhu
Môže ísť o:
*ranný kruh
*hodnotiaci kruh
*predčítací kruh
*plánovací kruh
*herný kruh

Herný kruh

Tu sa môžu predvádzať rôzne zábavné hry, napr.: divadelné predstavenie, rôzne interakčné hry i na sústredenie. Začiatok hry by mal za úlohu:
- vytvárať spoločenstvo
- všetkých zaktivizovať
- pripraviť ďalší priebeh hry
Chaos na začiatku väčšinou negatívne vplýva na ďalší priebeh hry. Hlavne vtedy, keď sa nedá dopredu odhadnúť priebeh hry.

Ranný kruh

Pri klasickom vyučovaní sa to nedá dosť dobre nacvičiť, pretože v jednej vyučovacej hodine o 45 min a pri len 30 žiakoch v triede pripadne na každého žiaka 1,5 minúty. Ako dosiahnúť, aby žiaci najviac hovorili, a pritom to tam nevyzeralo ako v úli? V triede by sa mala pri voľnej výučbe dodržiavať tlmená sila hlasu. Dá sa to vyskúšať na hrách, ako sú: špión, šepkanie mien, kulisa zvukov, odposlúchajúce zariadenie, napovedanie, to sú fámy.

Predčítací kruh

Voľné čítanie by malo predchádzať ostatným krokom otvoreného vyučovania. Pretože voľné čítanie a schopnosť dobre čítať sú nenahraditeľné pre uskutočňovanie ďalších krokov. Žiaci, ktorí vedia čítať si nájdu plno možností ako si samostatne doplňovať vedomosti. Schopnosť čítať znamená samostatne pracovať s učebnými programami, rozumieť pokynom učiteľa, čítať príručky a pod. Pre školský deň je veľkým zjednodušením, keď žiaci vedia pracovať s textom a radi používajú knihy, aby niečo vedeli. Každý učiteľ vie, že pri výučbe čítania je dôležité dať žiakom priestor. Čítanie v škole môže niekedy slúžiť k rozptyľovaniu, uvoľneniu a ukráteniu času, častejšie však k zapamätávaniu, štúdiu a rozširovaniu znalostí. Dôležité je, aby si žiak vedel uvedomiť aktuálny cieľ čítania.

Hodnotiaci kruh

Býva 6 krát v týždni. Každý žiak sa hodnotí osobitne každý de'n za všetku svoju vykonanú prácu a aktivitu. A takisto sa hodnotí aj koniec týždňa, teda 6. resp. Posledný deň. Na konci týždň sa vyhlási najusilovnejší žiak za celý týždeň.

Plánovací kruh

Na začiatku týždňa. Súvisí to s novým učivom, a jeho prenesením a rozdelením na žiaka. Po tom, jako žiak prejde s učiteľom učivo naplánované na daný deň nasleduje slobodná práca žiaka.

Slobodná práca

Žiaci by mali väčšinou na hodine pracovať s materiálmi samostatne, bez stáleho vedenia učiteľom. Nevyžaduje si žiadne zmeny, iba obstaranie materiálov, pre ktoré budeme potrebovať v triede samostatnú policu. Pritom musí platiť pravidlo, že každý materiál má určené svoje miesto.
Žiaci by sa najskôr mali naučiť, že sa o niečo musia spoločne podeliť, rozdeliť sa, dohodnúť sa, uzatvárať kompromisy, druhému pomôcť atď. Ak by sa tieto všetky požiadavky mali splniť naraz, pri jednom zadávaní úloh, môže spočiatku dôjsť ku problémom. Spočiatku musí byť jasno o výsledkoch a spôsoboch ich kontroly. Pre tento účel sú pre začiatok vhodné nejaké hry, alebo partnerské úlohy mimo vyučovania.
Rozdiel medzi riadenou prácou a voľnou prácou v skupine je ovplyvňovanie jeho zloženia učiteľom. Riadená práca v skupine predpisuje:
Obsah, materiál, pracovné miesto, dobu trvania, druh činnosti, uloženie naučenej látky, spôsob kontroly výsledkov, výučbu skupiny, veľkosť skupiny a pracovné úlohy.
Voľnou prácou v skupine si overíme, ako dobre sa naši žiaci naučili tímovej práce.

Projekty

Sú významnou súčasťou otvoreného vyučovania
Umožnujú spoluprácu medzi žiakmi, ale aj medzi školami
Možu sa využívať konzultácie s odborníkmi

Týždenné pracovné plány

Týždenný plán

Výučbu podľa týždenného plánu vie každý učiteľ, ale nie žiaci. Väčšinou si učiteľ na konci týždňa sadne, napíše do triednej knihy, čo bolo uskutočnené v minulom týždni, obráti svoj zrak na neobľubený ročný plán, zistí, že jeho trieda má voči plánu veľký sklz atd.

Ako vysvetliť žiakom prácu podľa týždenného plánu. Môže každému žiakovi urobiť kópiu svojej učebnej prípravy, môže to vyvesiť na nástenku, alebo im ukázať učebný plán.

Žiaci sa podieľajú na zostavovaní týždenného plánu. Keď sa vám podarí vzbudiť záujem žiakov o prácu s plánom, dosiahneme to, že žiaci začnú sami pracovať spolu s učiteľom na týždennom plánovaní. Splnenie plánu sa stane ich cieľom.

Otvorený pracovný plán

Otvorený pracovní plán sa využíva vtedy, keď nie sú žiaci nútení, aby svoje plánovanie obmedzili len na obdobie jedného týždňa, t.z. že to nie je týždenný plán.

Medzi možnosti výučbu presahujúcej rámec jedinej triedy patria: systematická pomoc nižších tried, výmena výukových hier, záujmové skupiny v hudobných odboroch, zapožičanie hier deťom z inej triedy a vzájomné usporiadanie divadelných predstavení.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 PatrickJoni22 PatrickJoni22 | E-mail | Web | 16. července 2012 v 2:47 | Reagovat

Don't you know that it is the best time to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a>, which will help you.

2 BenyT BenyT | E-mail | 16. ledna 2017 v 18:20 | Reagovat

I found this page on 14th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

3 TomkoI TomkoI | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 11:12 | Reagovat

Přidal jsem svůj blog do oblíbených

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama