Učebné štýly pedagogickej diagnostiky

27. dubna 2009 v 17:45 | Miharu-san |  Referaty
Ták a zase tá pedagogika a diagnostika.

Učebné štýly podľa prevažujúcich druhov inteligencie (Gardner)


H. Gardner sa zameriaval vo svojich štúdiach predovšetkým na samostatnú inteligenciu jedinca. Vo svojej teórii pomenovanej teória viacerých inteligencií jednoducho nazvanej MI teória, podal dôkazy o minimálne siedmych druhoch inteligencie vyskitujúcich sa vo všetkých kultúrach. Každý človek má všetky druhy inteligencie, len u každého jedinca prevažujú 2-3, ktoré preferuje pri činnostiach. (Turek, 2008)

Lingvistický učebný štýl
Človek u ktorého prevláda lingvistický učebný štýl veľmi rád pracuje so slovom. Rád číta, píše, rád sa rozpráva a vedie diskusie, preto by mal učiteľ umožniť týmto žiakom viesť spoločné diskusie, nechať ho viesť slovný spor alebo dať mu možnosť vyhľadať a prezentovať informácie o učive z iných dostupných zdrojov informácii ako je Internet, knihy, časopisy a iné. Tento žiak sa najlepšie učí keď počúva, číta a predovšetkým komunikuje. Tomuto žiakovy treba dať možnosť predovšetkým komunikovať formou diskusie, rozhovorov, vysvetľovaním svojím spolužiakom, písaním textov, vyhľadávaním informácii, čítať rôzné texty a iné. Žiak, ktorý preferuje tento učebný štýl sa uplatní, vo svojej budúcnosti, najmä ako novinár, spisovateľ alebo básnik. (Turek, 2008)

Logicko-matematický učebný štýl
U človeka s logicko-matematickým učebným štýlom budú hrať prím hlavne práce s číslami, s logickými a matematickými výrazmi, rôzne úlohy zamerané na merania, hľadanie riešení a experimentovanie. Logicko-matematická inteligencia sa uvádza do činnosti v situáciách vyžadujúcich abstraktné myslenie, logiku. Sú výnimoční pri zostavovaní a riešení rôznych počtárskych úloh a logických hádanok. Vhodné sú pre tohto žiaka hlavne tvorivé aktivity a heuristicky stavané problémové úlohy vyžadujúce logické uvažovanie, abstrakciu a klasifikovanie. Uplatňuje sa v oblastiach matematiky, vedeckej činnosti a výpočtovej techniky. (Turek, 2008)

Priestorový učebný štýl
Priestorový (vizuálny) učebný štýl je typický pre ľudí s vyvinutou predstavivosťou a fantáziou, radi kreslia, snívajú, a radi sledujú televíziu. Dokážu si predstavovať rôzne predmety podľa opisu ešte skôr ako začnú reálne existovať. Vedia sa veľmi dobre vyjadrovať v grafickej podobe pomocou farieb, grafov a rôznych obrázkov. Priestorová inteligencia sa aktivizuje pri čítaní technických výkresov, navrhovaní rôznych nákresov a plánov, študovaní máp. Najlepšie sa učí pri práci s obrázkami, grafmi, diagramami, vizualizáciou, snívaním a fantáziou. Medzi vhodné aktivity patrí hlavne kreslenie spamäti, vyjadrovanie svojich pocitov, zážitkov a predstáv pomocou kresieb, čítanie máp, grafov, nákresov, manipulácia s trojrozmernými pomôckami, hranie hier vyžadujúcich zrakovú stratégiu ako napr. šach. Týto žiaci sa uplatňujú v povolaniach ako napr. konštruktér, architekt, sochár, maliar, navigátor. (Turek, 2008)

Telesno - kinestetický učebný štýl
Študent u ktorého dominuje telesnekinestetický (fyzický, pohybový) učebný štýl býva spravidla považovaný za neposedného žiaka, nakoľko pri učení používa celé svoje telo. Býva pohybovo nadaný a rýchlo si osvojuje psychomotorické zručnosti. Telesnekinestetická inteligencia sa prejavuje pri športe, tanci a všade tam, kde sa dajú pocity a nálady vyjadriť rečou tela, pohybmi, mimikou, gestikuláciou. Pri učení sa je potrebné narábať s vecami, dotýkať sa ich a spracovávať informácie všetkými zmyslami, nakoľko zapamätávanie učiva je u nich úzko spojené s nejakou fyzickou činnosťou. Preto by na rozvoj telesnekinestetickej inteligencie mali študenti pestovať nejaký šport, učiť sa ovládať a skladať mechanické zariadenia, stroje a podobne. Vhodné sú pre nich tiež rubíkové kocky, skladačky. Týto ľudia bývajú dobrý v oblasti športu, remesiel, bývajú z nich dobrý tanečníci a chirurgovia. (Turek, 2008)

Muzikálny učebný štýl
Človek s muzikálnym učebný štýlom miluje hudbu, rytmus, rád si spieva, počúva hudbu a veľmi dobre rozoznáva hudobné tóny. Takisto si veľmi dobre dokáže zapamätať rytmus, tempo melódie, tóny a dokáže hudbu veľmi dobre reprodukovať. Dokáže oveľa ľahšie vytvoriť zložité a nápadité vlastné texty k melódii ako nejakú jednoduchú slohovú prácu. Najlepšie sa mu učí pri hudbe, pričom pri učení by si mal vyberať vhodnú hudbu. Uplatňuje sa najmä ako hudobník a skladateľ. (Turek, 2008)

Interpersonálny učebný štýl
Študent u ktorého prevláda interpersonálny učebný štýl rád pracuje v kolektíve, ktorý rád riadi a organizuje. Často ho vyhľadávajú ostatní členovia skupiny aby im poradil, majú silne rozvinuté empatické cítenie. Máva veľa priateľov, rád sa s nimi rozpráva a v kolektíve býva obľúbený. Býva aktívnym členom rôznych spolkov. Interpersonálna inteligencia sa aktivizuje pri komunikácii s inými ľuďmi, pri činnosti v kolektíve. Najlepšie výsledky pri učení sa dosahujú pomocou rozhovorov v skupine pri výmene názorov a skúseností. Na rozvoj interpersonálneho učebného štýlu sa doporučuje pracovať v skupine, kde treba riešiť spoločne nejaké problémy, kde treba viesť plodnú diskusiu a niesť aj určitú zodpovednosť za skupinu. Pri rozvoji tejto inteligencie zohráva dôležitú úlohu predovšetkým kooperatívne učenie. Títo žiaci sa uplatňujú v oblatiach sociálnych vzťahov ako napr. učiteľ,psychológ, vychovávateľ, predavač, terapeut. (Turek, 2008)

Intrapersonálny učebný štýl
Žiak s intrapersonálnym učebným štýlom je presným opakom študenta s interpersonálnym učebným štýlom. Tento typ študenta rád pracuje sám a učí sa osamote. Zväčša to býva človek samotár, ktorý si presadzuje vlastné názory. Máva bohatý vnútorný život, býva sebavedomý a je uzavretý do seba. Zaujíma sa o existencionálne a duchovné problémy. Najlepšie sa učí sám s vlastným učebným tempom a vo vlastnej ulite. Na rozvoj intrapersonálneho učebného štýlu je vhodné kontrolovať a hodnotiť svoju činnosť, plánovať využitie svojho času, predvídať, vysvetľovať svoje pocity a túžby, sny a podobne. Uplatňuje sa v oblastiach, ktoré si vyžadujú dôkladné poznanie a ovládanie samého seba, napr. podnikateľ, terapeut. (Turek, 2008)

Prírodný učebný štýl
Žiak, u ktorého prevláda prírodný učebný štýl je nepochybne úzko spätý s prírodou. Rád chodí na prechádzky do prírody, kde rád trávy svoj voľný čas turistikou a kempovaním. Keďže je silno naviazaný na prírodu a všetko čo s ňou súvisí, zaujíma sa o botaniku, o životné prostredie a ekológiu. Preto pri učení vyhľadáva prírodné prostredie, kde sa učí kategorizovaním a hierarchizáciou. Medzi aktivity na rozvoj prírodného učebného štýlu môžeme zaradiť prácu v záhradke, starostlivosť o zvieratá, čítanie kníh o prírode, či sledovanie náučných filmov o prírode a starostlivosti o ochranu prírody. Uplatňuje sa v povolaniach ako ekológ, zoológ, botanik, lesník, ochranca prírody. (Turek, 2008)Učebné štýly podľa Kolba

D. A.Kolb je predstaviteľom tzv. skúsenostnej psychológie z ktorej vytvoril teóriu ľudského učenia sa, pričom pri učení sa ľudia líšia najmä dvoma prístupmi:
1. spôsob,ako vnímajú realitu (ako príjmajú informácie - učivo)
2. spôsob, ako spracúvajú informácie (učivo)
S toho vyvodil 4 druhy učebných štýlov:

Konkrétny, reflektívny učebný štýl
Tento štýl učenia sa nazýva tiež prežívanie. Kolb (1985) nazval žiakov, u ktorých dominuje tento štýl učenia, novátormi alebo tiež divergátormi. Preferujú prijímanie informácií v konkrétnej podobe a spracúvajú ich reflexívnym pozorovaním (premýšľaním, uvažovaním o nich); chcú sa osobne zúčastniť na riešení dôležitých otázok; ich myslenie býva divergentné a bývajú tvoriví; zaujímajú sa o ľudí a kultúru; učia sa najmä počúvaním a výmenou názorov; ich preferovanou formou konania je sociálna interakcia. Títo žiaci dokážu chŕliť nápady, vymýšľať rôzne varianty riešenia. Divergátori si zvyčajne volia štúdium humanitných a umeleckých študijných odborov a vykonávajú najmä umelecké povolania, povolania personálnych manažérov, poradcov, organizačných expertov. (Turek, 2008)
Ciele: Byť zapojený do dôležitých vecí.
Vlastnosti: imigatívny, empatický, má rád osobnú zaangažovanosť, má dobrý vzťah k spolužiakom.
Motivovaný je: zvedavosťou, záujmami.
Hľadá: význam.
Silné stránky: rozumie ľuďom, rozoznáva problémy, má rád brainstorming.
Slabé stránky: vytvára pri riešení úloh veľmi veľa alternatívnych riešení, čím sám seba paralyzuje.
Obľúbená otázka: prečo? prečo nie?
Má rád: osobne angažovaného učiteľa.
Najlepšie sa učí: diskutovaním, počúvaním, induktívnou metódou.
Efektívny spôsob vyučovania: motivácia žiakov, aby nachádzali zmysel učebných postupov.

Abstraktný, reflektívny učebný štýl
Tento štýl učenia sa nazýva tiež vnímanie. Kolb (1985) nazval žiakov, u ktorých dominuje tento štýl učenia, analytikmi alebo tiež asimilátormi. Títo žiaci preferujú prijímanie informácií v abstraktnej podobe a spracúvajú ich reflexívne; učia sa najmä premýšľaním; prisudzujú dôležitosť detailom; sú usilovní, dôkladní, viac ich zaujímajú myšlienky ako ľudia; vynikajú vo vytváraní koncepcií a modelov; vyhľadávajú osobné uspokojenie a intelektuálne poznanie; vyhovuje im tradičné vyučovanie; majú radi skúmanie myšlienok a teórií. Týmto žiakom vyhovuje dobre organizovaná, logicky usporiadaná prezentácia učiva a dostatok času na premýšľanie. Asimilátori si zvyčajne volia štúdium matematických a prírodovedných študijných odborov a vykonávajú najmä povolania spojené so základným výskumom a plánovaním. (Turek, 2008)
Ciele: nájsť satisfakciu, byť uznávaný za vysokú intelektuálnu úroveň.
Vlastnosti: dáva prednosť teóriám pred faktami, myšlienkam pred ľuďmi, zhromažďuje informácie a kriticky ich hodnotí, chce byť považovaný za racionálny typ.
Motivovaný je: majstrovstvom, dokonalosťou.
Hľadá: názory expertov.
Silné stránky: definuje problémy, plánuje, vytvára modely, teórie.
Slabé stránky: zabúda na praktické aplikácie, je kritický.
Obľúbená otázka: aké sú fakty?
Má rád: učiteľa odborníka, experta.
Najlepšie sa učí: rozmýšľaním.
Efektívny spôsob vyučovania: prezentovaním informácií, teórie, analýzou učiva, informačno-receptívnou metódou a problémovým výkladom.

Abstraktný, aktívny učebný štýl
Tento štýl učenia sa nazýva tiež myslenie. Kolb (1985) nazval žiakov, u ktorých dominuje tento štýl učenia, praktikmi alebo tiež konvergátormi. Títo žiaci preferujú prijímanie informácií v abstraktnej podobe a spracúvajú ich aktívne; získané poznatky a skúsenosti chcú uplatniť v praktickom živote; chcú si osvojiť rôzne zručnosti; fakty chcú získavať sami, vlastnou skúsenosťou; radi riešia problémy; vynikajú v praktickej aplikácii nápadov. Pri riešení úloh obvykle rýchlo dospievajú k jednej správnej odpovedi. Dávajú prednosť stykom s vecami a prístrojmi pred spoluprácou s ľuďmi. Konvergátori si zvyčajne volia štúdium aplikovaných prírodovedných študijných odborov a vykonávajú najmä povolania súvisiace s aplikáciou prírodných vied. (Turek, 2008)
Ciele: praktická aplikácia.
Vlastnosti: dáva prednosť veciam pred ľuďmi, chce byť považovaný za výkonného, všetko spochybňuje, má obmedzenú toleranciu pre nejasné, komplikované idey, býva introvertom.
Motivovaný je: problémami.
Hľadá: bezpečnosť, istotu.
Silné stránky: dobre rieši problémy.
Slabé stránky: rieši aj nesprávne definované problémy.
Obľúbená otázka: Ako to funguje?
Má rád: praktického, zábavného učiteľa.
Najlepšie sa učí: kladením otázok, psychomotorickými skúsenosťami (materiálnou činnosťou - rukami), testovaním hypotéz.
Efektívny spôsob vyučovania: metódou rozhovoru, heuristická metóda.

Konkrétny, aktívny učebný štýl
Tento štýl učenia sa nazýva tiež konanie. Kolb (1985) nazval žiakov, u ktorých dominuje tento štýl učenia, dynamickými žiakmi alebo tiež akomodátormi. Títo žiaci preferujú prijímanie informácií v konkrétnej podobe a aktívne ich spracúvajú; spájajú poznatky s ich aplikáciou; učia sa najmä metódou pokusu a omylu; sú adaptabilní a majú radi zmeny; majú sklon riskovať; vynikajú v situáciách, ktoré si vyžadujú presnosť; chcú, aby sa idey realizovali; radi a dobre riešia praktické problémy, aplikujú učivo. Akomodátori si zvyčajne volia štúdium technických a prakticky zameraných študijných odborov a vykonávajú najmä technické povolania a povolania v oblasti obchodu a služieb. (Turek, 2008)
Ciele: urobiť veci funkčnými.
Vlastnosti: dobre sa adaptuje na zmeny, dáva prednosť faktom pred teóriami, je netrpezlivý, býva extrovertom.
Motivovaný je: konečným produktom, výsledkom práce.
Hľadá: skryté možnosti.
Silné stránky: preberá úlohu vodcu, riskuje, chce problémy riešiť.
Slabé stránky: robí zbytočné činnosti, je netrpezlivý.
Obľúbená otázka: čo to môže spôsobiť?
Má rád: učiteľa, ktorý má k nemu individuálny prístup.
Najlepšie sa učí: pokusom a omylom, manuálnou činnosťou.
Efektívny spôsob vyučovania: povzbudzovaním študentov, aby boli aktívni, riadením ich práce, projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 KezvinCledy KezvinCledy | E-mail | 18. ledna 2018 v 22:54 | Reagovat

leeds viagra
http://viagrawithoutdoctorpres.com - viagra without prescription
  viagra online yabb
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.com">viagra without a doctor prescription
</a> - viagra 20mg dosage announcements
viagra 20mg find all posts by

2 MelvizHok MelvizHok | E-mail | 25. března 2018 v 19:53 | Reagovat

viagra clock
http://gtviagracan.com - herb viagra for sale
  online viagra softabs
<a href="http://gtviagracan.com">viagra pills for sale
</a> - is viagra safe
buy cheap viagra

3 Jozephbloox Jozephbloox | E-mail | 25. září 2018 v 16:11 | Reagovat

what is the difference between man's cialis and women's cialis?
http://pharmshop-online.org - generic cialis in usa
  cialis 5mg dosage you cannot reply to topics in this forum
<a href="http://pharmshop-online.org">generic cialis
</a> - cialis 10mg how long does it last memberlist
how to buy cialis online

4 ZilliamHib ZilliamHib | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 15:49 | Reagovat

cheap custom term papers
http://essayfasthelp.com - essay writing service  write my assignment
<a href="http://essayfasthelp.com">essay writing service</a> - paraphrasing and summarizing
writing helps

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama